Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL KONFERENCYJNYCH CENTRUM KONFERENCYJNEGO ZAMEK

Regulamin określa zasady współpracy między Samorządową Agencją Promocji i Kultury w Szczecinku zarządcą Centrum Konferencyjnym Zamek, zwanym dalej CKZ tj. Wynajmującym a każdym podmiotem dokonującym rezerwacji sal konferencyjnych w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Szczecinku, zwanym dalej Najemcą.

1. Rezerwacja wynajmu sal konferencyjnych w CKZ może nastąpić drogą telefoniczną lub mailową.

2. Potwierdzeniem rezerwacji sali jest odesłanie podpisanego formularza zamówienia usługi oraz wpłata zaliczki, której kwota jest ustalana indywidualnie, nie mniej jednak niż 20% całej kwoty.

3. Anulowanie rezerwacji i rezygnacja z usług dodatkowych bez ponoszenia kosztów może nastąpić nie mniej niż 7 dni przed planowanym terminem wynajmu.

4. W przypadku braku zgłoszenie rezerwacji lub gdy rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem, Najemca zobowiązany jest do zapłaty całej uzgodnionej kwoty, a opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.

5. W przypadku okoliczności niezależnych od Wynajmującego, CKZ zastrzega sobie prawo do dowołania, skrócenia, odłożenia trwającego wynajmu sal. W takim przypadku Najemcy przysługuje zwrot wpłaconych opłat bez odsetek.

6. Najemca zobowiązany jest do używania sal konferencyjnych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy uszkodzeń sali lub sprzętu, powstałymi w wyniku ich niewłaściwego użytkowania.

7. Najemca zobowiązany jest zwrócić wypożyczony sprzęt. W przypadku zniszczenia lub utraty CKZ obciąży najemcę kosztami odpowiednio do poniesionych strat.

8. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na terenie sali.

9. Opłata za wynajem sali jest naliczana zgodnie z zamówieniem Najemcy, niezależnie od faktycznego (jeśli jest krótszy) czasu wynajęcia sali.

10. W przypadku przedłużenia wcześniej ustalonego czasu korzystania z sal, naliczana będzie należność za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego najmu.

11. Wynajmujący rezerwuje sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenie wynajmu, jeśli nie zostanie to przewidziane podczas dokonywania rezerwacji.

12. Najemca zobowiązany jest do:

a. przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budynku,

b. przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian,

c. przestrzegania zakazu palenia tytoniu w obrębie całego budynku (można palić w specjalnie wyznaczonej strefie),

d. usunięcia wszystkich materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych, itp. po zakończeniu wynajmu,

e. dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych mu przez Wynajmującego.

13. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawiane przez najemcę w sali konferencyjnej.

14. CKZ ponosi odpowiedzialność za mienie najemcy na zasadach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego. Nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku nie respektowania przez klienta przepisów bezpieczeństwa oraz za ewentualne zamknięcie imprezy przez siły porządkowe.

15. W cenie wynajmu, w zależności od jego celu, Wynajmujący udostępnia wyposażenie podstawowe, tj. krzesła, stoły, dostęp do Internetu bezprzewodowego, projektor, ekran, profesjonalne nagłośnienie.

16. W sali konferencyjnej nie można samodzielnie organizować przerw kawowych oraz innych usług cateringowych.

17. Rodzaj organizowanego spotkania, konferencji lub innego rodzaju imprezy nie może kolidować z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi lub powodować negatywnych skutków dla wizerunku Centrum Kongresowego ZAMEK oraz miasta Szczecinek.

18. CKZ zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie www.zamek.szczecinek.pl w zakładce KONFERENCJE.

19. Złożenie zamówienia na wynajem sali jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

20. Regulamin wchodzi w życie: 27.09.2013.

Centrum Konferencyjne ZAMEK

projekt / wykonanie strony www graffik.com.pl